Keskkonnainspektsioon: Keskkonnainspektsioonist

Keskkonnainspektsioonist

Keskkonnainspektsioon on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olev asutus, mis teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle, kohaldades seaduses ettenähtud juhtudel riikliku sunni vahendeid.

Keskkonnainspektsioon menetleb keskkonnaalaseid väärtegusid ning alates 1. septembrist 2011 ka keskkonnakuritegusid.

Keskkonnainspektsioon teeb järelevalvet ja menetleb õigusrikkumisi kõigis keskkonnakaitse valdkondades.

Keskkonnainspektsioonil on õigus:

  • rakendada seaduses sätestatud abinõusid ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks ja kohustuslike keskkonnakaitseabinõude elluviimiseks;
  • peatada keskkonda kahjustav või ohustav õigusvastane tegevus või loodusressursi kasutamisega seotud õiguspärane tegevus, kui see seab ohtu inimeste elu, tervise või vara;
  • korraldada selguseta kuuluvusega loodussaaduse ja selguseta kuuluvusega loodussaaduse hankimise vahendi või riista hoidmist, müümist, tagastamist seaduslikule valdajale või selle hävitamist;
  • korraldada seaduses sätestatud juhtudel omavolilise ehitise likvideerimine.

Keskkonnainspektsiooni ülesanded, õigused ja kohustused on täpsemalt kirjas keskkonnajärelevalve seaduses, korrakaitseseaduses, valdkondade eriseadustes (jäätmeseadus, looduskaitseseadus, metsaseadus jne) ning Keskkonnainspektsiooni põhimääruses.

Uudised ja teated

16.03.2017
Inspektsioon läheb taas meremessile
Keskkonnainspektsioon osaleb reedest pühapäevani, 17. - 19. märtsini Tallinnas Eesti Näituste ...
Kõik uudised