Language switcher

You are here

Keskkonnakaitse

Arenev ühiskond nõuab keskkonnalt üha suuremat lõivu, seda nii suurenenud energiatarbe, maavarade kasutamise kui ka tootmise ja tarbimise tagajärjel tekkivate jäätmete tõttu. Keskkonnamõju väljendub ammendatud karjäärides, õhu- ja veereostuses, müras ning järjest suurenevas jäätmehulgas. Seetõttu muutub keskkonnavaldkonna järelevalve üha olulisemaks.

Keskkonnakaitse valdkonna alla liigitame järgmised alamvaldkonnad:

  • jäätmekäitlus
  • kemikaalide käitlusnõuded
  • pakendialased nõuded
  • veekaitse
  • välisõhu ja osoonikihi kaitse
  • maapõuekaitse
  • kiirguskaitse
  • tööstusheidete kontroll
  • põllumajandusettevõtjate kontroll

Peamised probleemid


Keskkonnakaitse valdkonnas on üheks enamlevinud rikkumiseks jäätmete ladestamine selleks mitteettenähtud kohta, enamasti metsa alla või mujale loodusesse. Sagedamini esineb seda tiheasustusega piirkondades, linnades ja nende ümbruses.

Keemiatööstuse piirkondades ja sadamate läheduses on probleeme välisõhu kvaliteediga. Paljudel juhtudel on tegu lõhnahäiringuga, mis ei tähenda veel lubatud saastetaseme ületamist, kuid ka välisõhus leviv ebameeldiv lõhn mõjub inimestele koormavalt.

Endiselt on probleemiks reostused veekogudel või maismaal, millega võib kaasneda tõsine keskkonnakahju.

Suuremad keskkonnariskid kaasnevad tootmisettevõtete tegevusega. Võimalike probleemide ja rikkumiste ennetamiseks on ettevõtete tegevus seadustega reguleeritud ning nõuete täitmist kontrollitakse regulaarselt.

Järelevalve korraldus


Tööstusheite seadus määrab suure keskkonnaohuga tegevusvaldkonnad, sätestab nõuded nendes tegutsemiseks ja vastutuse nõuete täitmata jätmise eest, samuti riikliku järelevalve korralduse. Kompleksloaga käitiste kontrollimine toimub käitiste üleriigilise kontrolli kava (262.64 KB, PDF)ja programmi alusel. Kontrollkäike viivad koos läbi Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet (485.68 KB, PDF).

Keskkonnainspektsioon kontrollib kompleksloa nõuete täitmist ja käitises toimuva tegevuse vastavust seaduses ja selle alusel antud õigusaktides kehtestatud nõuetele. Keskkonnaamet hindab käitise tegevust tulenevalt tööstusheite seaduse paragrahvist 49, see tähendab vaatab läbi kompleksloas olevad nõuded.

Käitiste kontrollimise ajakava 2017-2019 (1.13 MB, PDF)

Käitiste kontrolli programm (308.04 KB, PDF)

Keskkonnainspektsioon teeb riiklikku järelevalvet ka probleemtoodetele ning muudele keskkonda ohustada võivatele toodetele kehtestatud nõuete täitmise üle. Toote nõuetele vastavuse seaduse § 52 järgi koostavad turujärelevalveasutused EL määruse nr 765/2008 alusel turujärelevalve programmid, rakendavad neid ja ajakohastavad regulaarselt.

 

 

Peamised seadusandlikud aktid

atmosfääriõhu kaitse seadus
jäätmeseadus
pakendiseadus
kemikaaliseadus
veeseadus
maapõueseadus
kiirgusseadus
tööstusheite seadus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.