Language switcher

You are here

Kriisijuhtimine

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukordade ennetamist, nendeks valmistumist, hädaolukordade lahendamist ja tagajärgede leevendamist ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist. Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat, mis ohustab paljude inimeste elu, tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise õiguslikud alused on sätestatud hädaolukorra seaduses.

Suurõnnetuste ja kriisiolukordadega toimetulemiseks kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP-id), millega reguleeritakse täpsemalt hädaolukorra lahendamise korraldust, juhtimisstruktuuri ning hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ülesandeid.

Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on koostatud Ulatuslikust maapinna, pinnaveekogu või põhjavee reostusest sisemaal põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan (87.75 KB, PDF).

Keskkonnainspektsiooni ülesanded hädaolukorra lahendamisel
 

Keskkonnainspektsioonil on oluline roll eelkõige ulatusliku maapinna, pinnaveekogu või põhjavee reostuse ning ulatusliku mere- või rannikureostuse hädaolukorra lahendamisel.

Hädaolukorra, aga ka väiksemate tagajärgedega keskkonnaõnnetuse lahendamisel Keskkonnainspektsioon:

  • nõustab oma pädevuse piires sündmuskohal päästeasutust
  • selgitab reostuse põhjused, ulatuse ja keskkonnaohtlikkuse
  • vastutab reostaja avastamise ja vastutusele võtmise ning keskkonnale tekitatud kahju hindamise eest.


Õigusaktid

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.