Language switcher

You are here

Dokumendiregister ja teabenõude esitamine

Keskkonnainspektsiooni avalik dokumendiregister, teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamine
 

Teabe küsimisel palume tähele panna, mis vahe on teabenõudel, selgitustaotlusel ja märgukirjal. Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. 
Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega ning vastamise tähtaeg on pikem.

Teabenõue on teabenõudja poolt avaliku teabe seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks.
Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

 • Kui teabenõuet ei ole võimalik teabenõudja esitatud andmete puudulikkuse tõttu täita, siis teavitab teabevaldaja sellest teabenõudjat 5 tööpäeva jooksul teabenõude täpsustamiseks;
 • kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ta teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.


Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

 • taotleb adressaadilt teavet, mis eeldab adressaadi käsutuses oleva teabe analüüsi, sünteesi või lisateabe kogumist;
 • taotleb käesoleva seaduse §-s 3 sätestatud õigusalase selgituse andmist.

Selgitustaotlusele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

 • teeb adressaadile ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks;
 • annab adressaadile avaliku elu ja riigivalitsemisega seotud teavet.

Märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.
 

Keskkonnainspektsiooni avalik dokumendiregister

Keskkonnainspektsiooni avaliku dokumendiregistri leiate SIIT

NB! Info Keskkonnainspektsiooni teenistujate puhkuste ja lähetuste kohta alates 01.01.2014 leiate riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist (asutuseks valida Keskkonnainspektsioon).

Teabenõuet saab esitada siinsel aadressil 

Selgitustaotluse või märgukirja edastamiseks saatke e-kiri aadressile valve@kki.ee

 

Eraeluline teave
 

Keskkonnainspektsioon (KKI) on riiklikku järelevalvet teostav asutus, mille tegevus on avalik. KKI järgib talle õigusaktidega määratud ülesannete täitmisel seadustes kehtestatud põhimõtteid. Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, s.h tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt töötleb KKI andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud avalike ülesannete täitmiseks.

Meie asutusse võib sattuda ka Teie eraelulist teavet, näiteks kui kirjutate meile või olete mõne menetluse osapooleks. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege, palun, vastavaid selgitusi.
Need hõlmavad olukordi, kus Te:

 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude;
 • esitate meile kaebuse või kui Teie peale kaevatakse;
 • olete süüteomenetluse osapooleks;
 • kandideerite meile tööle või praktikale;
 • soovite oma andmetega tutvuda.

Selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Eraelulise teabe hoidmise ja kasutamise põhimõtted on kinnitatud Keskkonnainspektsiooni peadirektori 13. augusti 2012.a käskkirjaga nr 1-3/80.
Vaata täpsemalt Eraeluline teave, lisa (44.2 KB, PDF)

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid infoturbejuht Triin Nigul. Palun isikuandmete kaitset puudutavate küsimustega pöörduda triin.nigul@envir.ee; andmekaitse@envir.ee  või tel 626 2907.

 

 

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.