Language switcher

You are here

Infot ettevõtetele

Autoremonditöökojad

Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet paluvad Teil üle vaadata, kas Teie ettevõtte tegevuses tekkinud jäätmete käitlemine ning kasutusel olevate  kemikaalide käitlemine vastab  õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Iga tavapärase autohoolduse ja -teeninduse käigus tekivad tahes tahtmata jäätmed. Olgu nendeks siis vanad rehvid, mootorsõidukite kõlbmatud detailid (filtrid, akud, plastik või metallist osad, klaasid jne), vanaõli, vedelikud, pakendijäätmed, õlised või määrdunud pühkmed, olmejäätmed. Kõik need erinevat liiki jäätmed peab koguma ning käitlema vastavalt nõuetele, et ei tekiks ohtu inimestele, sealhulgas teile endale, keskkonnale ning inimeste varale. Ebapiisavate käitlemistingimuste tõttu on praktikas ette tulnud põlenguid, nahaärritusi, toksiliste ainete sissehingamist või ka püsivaid tervisekahjustusi.

JÄÄTMETE KOGUMINE JA SORTEERIMINE

Kõik isikud peavad oma tegevuses tekkinud jäätmed sorteerima ning koguma need liikide kaupa eraldi. Jäätmed peab sorteerima vastavalt keskkonnaministri määrusele „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete
liigitamise alused“ ning kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Oma tegevuses tekkinud ohtlikud ja tavajäätmed peab koguma eraldi ning jäätmeid ei tohi omavahel segada (jäätmeseadus § 60 lg 1). Ohtlikud jäätmed peab eraldi pakendama (jäätmeseadus § 62 lg 1) ja märgistama. Ohtlike jäätmete märgistus kantakse pakendi ühele või mitmele küljele ning see peab olema selgesti loetav ja kulumiskindel, märgistus peab esitama asjakohast teavet jäätmete kogusest, koostisest ja ohtlikest omadustest, samuti ettevaatusabinõudest jäätmetega ümberkäimisel ja vajalikest meetmetest õnnetusjuhtumite korral. Täpsem info pakendite märgistamisest on toodud keskkonnaministri määruses „Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord“.

Jäätmete sorteerimise kohta leiab lisainfot Keskkonnaministeeriumi lehelt (PDF).

Tavapäraselt tekivad autoremonditöökodades järgmised jäätmed, mis tuleb koguda liigiti:

  • ohtlikud jäätmed (vanaõli, õlifiltrid, lahustijäägid, värvimisjäägid, lambid, akud, õlised kaltsud, absorbendi jäätmed jmt);
  • mootorsõidukite varuosad;
  • vanarehvid;
  • pakendijäätmed;
  • olmejäätmed.

Keelatud on igasugune jäätmete põletamine kütteseadmes või lõkkes. Tekkiv vanaõli ei ole kütus ning selle põletamine on keelatud. Täpsema info leiab jäätmete põletamise teemal Keskkonnaministeeriumi lehelt.

JÄÄTMETE ÜLEANDMINE

Kogutud jäätmed tohib üle anda vaid selleks õigust omavale isikule (jäätmeseadus § 28). Isikud, kes võivad jäätmeid vastu võtta, peavad omama Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnakompleksluba, jäätmeluba või registreerimistõendit ning ohtlike jäätmete vastuvõtmisel ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis saab enne jäätmete üleandmist kontrollida, kas isikul on jäätmete vastuvõtmiseks vastavad load olemas. Enne jäätmete üleandmist peab ohtlikud jäätmed või nende pakendid märgistama (jäätmeseadus § 62 lg 2) vastavalt keskkonnaministri kehtestatud määrusele.

Ohtlike jäätmete üleandmisel peab olema koostatud ohtlike jäätmete saatekiri, mille saab koostada vastavat luba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omav jäätmekäitleja. Saatekiri täidetakse elektroonses keskkonnas jäätmete vastuvõtja poolt, kuid jäätmete üleandmise tõendamiseks peab jäätmete üleandja saatekirja väljatrüki allkirjastama ning allkirjastatud saatekiri peab jääma ka jäätmeid üle andnud ettevõttesse.

Enda tegevuses tekkinud jäätmete vedu jäätmekäitleja juurde on lubatud, kuid selle juures peab jälgima ohutusnõudeid autotranspordis. Samuti peab jäätmete üleandmist kinnitama dokument, mis täidetakse kahepoolselt jäätmeid üle andes ja vastu võttes.

Autoremonditöökodades tekkivad jäätmed tuleks üle anda ettevõtte nimelt jäätmekäitlejatele, mitte eraisikuna jäätmejaama, kuivõrd jäätmejaamades kogutakse eeskätt kodumajapidamistes tekkivaid jäätmeid. Küll saab viia probleemtoodete jäätmed, nagu vanarehvid, pakend jms, selleks ettenähtud kogumiskohta.

ARVESTUSE PIDAMINE

Jäätmeseaduse kohaselt peavad kõikidel jäätmevaldajatel (jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik, kelle valduses on jäätmed) olema ülevaade ning nad peavad pidama arvestust tema valduses olevate jäätmete liigist, hulgast ja päritolust, jäätmekäitluse seisukohalt olulistest omadustest ning jäätmetest tulenevast ohust tervisele, keskkonnale või varale  (jäätmeseaduse § 28 lg 11 § 116 lg 2). Arvestuse algdokumente, arveid, üleandmise/vastuvõtu akte, saatekirju ja nende alusel koostatud koondandmeid peab säilitama vähemalt viis aastat.

Jäätmete mittenõuetekohane käitlemine,  üleandmine selleks õigust mitteomavale isikule või jäätmete vedu ilma ohtlike jäätmete saatekirjata on karistatav rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Et tagada nõuetekohane jäätmete käitlemine, on mõistlik soetada iga jäätmeliigi jaoks eraldi kogumismahuti, kanda sellel selgesti loetav jäätmeliik ning viia oma töötajate hulgas läbi instruktaaž.

KLIIMASEADMED JA  NENDE HOOLDAMINE

Eraldi nõuded on kehtestatud töökodadele, kes puutuvad kokku mootorsõidukite kliimaseadmetega.

Mootorsõidukite kliimaseadmetes on kõige levinum külma-aine HFC-134a. Väga vanades autodes võib leida ka CFC-12, mis on kõrge osoonikihti kahandava potentsiaaliga aine ja keskkonnale väga ohtlik.HFC-134a (ehk ka üldtuntud nimega R-134a ehk 1,1,1,2-tetrafluoroetaan)  on värvitu, kergelt magusa lõhnaga lenduv gaas. HFC-134a (kaubastatakse erinevate kaubanimede all nt Genetron 134a, Suva 134a ) on osoonikihti mitte kahandav, keskkonnale ohutum külmaaine.

Vastavalt kehtestatud nõuetele peavad kliimaseadmete  hooldustöid tegelevad isikud olema koolitatud ja  selle kohta peab olema väljastatud tunnistus (Komisjoni määrus (EÜ) nr 307/2008 artikkel 2  punkt 3).

Kõik kliimaseadmetega tehtavad tööd peavad olema kajastatud hoolderaamatus.

HOIDMINE

HFC-134a mahutid peavad olema selgelt märgistatud (Komisjoni määrus (EÜ) nr 1494/2007) ja neid tuleb hoiustada külmas, kuivas ning õigesti ventileeritud ruumis, eemal kuumusest, tulest, korrodeerivatest kemikaalidest, aurudest ja plahvatusohtlikest ainetest. Mahutid tuleb hoiuruumis paigutada kindlalt, nii et nad pikali ei kukuks ja ventiilid kahjustada ei saaks.

Eriti oluline on meeles pidada, et HFC-134a mahuteid tuleb hoida päikesevalguse alt väljas, eriti palava ilmaga. HFC-134a paisub oluliselt sooja ilmaga ning seega väheneb mahutis olev aurule mõeldud ruum. Kui kogu mahutit täidab vedelik, võib igasugune temperatuuri tõus põhjustada mahuti kaitseklapi avanemist, mille tulemusel võite tõsiselt viga saada. Mahuti ei tohi mingil juhul kuumeneda üle (52°C).

Kogumismahutite märgistamise eest vastutab nende mahutite omanik/valdaja.

Tühjad mahutid tuleb tagastada nende müüjale.

PROBLEEMTOOTED

Mootorsõidukid ja nende varuosad, rehvid, patareid ja akud on probleemtooted, mille esmasel Eestisse turule laskmisel kohalduvad tootjavastutuse nõuded. See tähendab, et esimene turule tooja ehk jäätmeseaduse tähenduses tootja peab pidama turule lastud toodete osas arvestust, esitama Probleemtooteregistrile aruandlust turule lastud probleemtoodete osas ning korraldama probleemtoodetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise. Täpsem info probleemtoodetest, tootjavastutusest ja kohustustes on toodud Probleemtooteregistri korduma kippuvates küsimustes.

Tootjavastutuse nõuded rakenduvad ka esmaselt maale toodud kauba ümber olevale pakendile. Täpsem info Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

VÄRVIMISTÖÖD

Sõidukite värvimisel paiskuvad välisõhku lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ ehk inglise keeles VOC), mille puhul alates 0,5 tonnist lenduvatest orgaanilistest ühenditest on vaja taotleda välisõhu saasteluba. Kõigi kasutatavate värvide, lahustite ja muude viimistlusvahendite osas peab pidama jooksvalt kemikaalidealast arvestust ning omama kemikaalide ohutuskaarte.

Kui kasutatakse põletusseadmeid, siis alates 1 MW-isest võimsusest on vaja taotleda välisõhu saasteluba. Alla selle künnismäära kehtib registreeringu kohustus.

ROMUSÕIDUKITE LAMMUTAMINE

Praktikas esineb juhtumeid, kui varuosade saamiseks kasutatakse nö doonorsõidukeid ehk romusõidukeid. Selline tegevus on jäätmekäitlustegevus, mis vajab jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi. Romusõidukite käitlusele on kehtestatud nõuded keskkonnaministri määrusega „Romusõidukite käitlusnõuded“.

 

Viited:

Jäätmeseadus
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaamet
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.