Language switcher

You are here

Ametkondade vastulause EMA avaldusele

Foto on illustratiivne

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) on esitanud Keskkonnaagentuurile avalduse, kus vaidlustab Tõramaa kinnistule 2017 a. koostatud metsainventuuri andmed.

Et meiepoolne vastus tugineks kõige värskematele andmetele, teostavad Keskkonnaagentuuri metsaosakonna metsakorralduse spetsialistid nimetatud kinnistul reedel, 09.02.2018 täiendava välikontrolli ja hindavad olemasolevate andmete paikapidavust. Selle järgselt ja alusel saame kujundada järgmiseks nädala algul ka oma seisukoha.

Keskkonnaameti kommunikatsioonijuhi Sille Aderi sõnul väljastas Keskkonnaamet Tõramaa kinnistule lubava märkega metsateatise turbe-, harvendus- ja sanitaarraieks, mis on vastavalt Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale piiranguvööndis teatud tingimustel lubatud. Üle 140-aastaste okaspuude, üle 120-aastaste kõvalehtpuude ja üle 80-aastaste pehmelehtpuude raiumine on eeskirja kohaselt keelatud. Metsaregistri andmete põhjal alal selliseid puid ei leidu.

EMA avalduses on välja toodud väga tõsised kahtlustused ja Keskkonnainspektsioon on alustanud oma pädevuse piires asjaolude kontrollimist, teatas Keskkonnainspektsiooni kommunikatsioonijuht Leili Tuul. Keskkonnainspektsioon kontrollib metsateatise olemasolu ja selle nõuetest kinnipidamist. Kui metsateatis puudub, on võimalik raiet peatada, kuid praegusel juhul on kehtiv metsateatis koos täiendavate tingimustega olemas.

Mis puudutab metsateatisega lubatud raietingimustest kinnipidamist, siis on inspektorid teinud esialgseid mõõtmisi, kuid lumeolude tõttu ei saa lõplikku seisukohta raie kohta enne lume sulamist öelda. Kontrollimisel ilmnes, et suurem osa raiest on juba tehtud.

Keskkonnainspekstioon on suhelnud raieõigust omava ettevõttega ja nende informatsiooni kohaselt peatatakse tänasest raietööd seoses 15. märtsist algava musträhni pesitsusaja piiranguga.

Täiendavalt on seadnud Keskkonnaamet metsateatistele tingimuse, et raie on keelatud kolmanda kategooria kaitsealuste lindude händkaku ja musträhni pesitsusajal, mis on händkakul 15. veebruarist 30. juunini ning musträhnil 15. märtsist 30. juunini.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.