Language switcher

You are here

EMKF

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavad grandid

2016

  • SCIP ja JDP (sh personali kulu) – summas 44 830,00 eurot.

Eesti Vabariigi kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmise tagamine Läänemerel ning Atlandi ookeanil ühiskasutuskavadega kokkulepitud mahus. Samuti osalemine ühiskasutuskavade välja töötamises ning Euroopa Liidu määruste integreerimine siseriiklikesse õigusaktidesse.

  • Elektrooniliste võrgusilma suuruse mõõtjate soetamine (10 tk) – summas 29 999,60 eurot.

Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmise ja reeglitele vastavate mõõteriistadega võrgusilma suuruse ja niidi jämeduse määramise tagamine. Selle eesmärgi täitmiseks soetatakse Komisjoni määruses (EÜ) nr 517/2008 kirjeldatud püügivahendi võrgusilma suuruse ja niidi jämeduse kindlaksmääramise elektroonilised mõõteriistad.

2017

  • SCIP ja JDP (sh personali kulu), 2017 – summas 99 455,00 eurot.

Eesti Vabariigi kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmise tagamine Läänemerel ning Atlandi ookeanil ühiskasutuskavadega kokkulepitud mahus. Samuti osalemine ühiskasutuskavade välja töötamises ning Euroopa Liidu määruste integreerimine siseriiklikesse õigusaktidesse.

  • Droonide soetamine – summas 42 300,00 eurot.

Tagamaks Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmist on järelevalve läbi viimisel vaja hakata kasutama rohkem kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi. Kuluka õhujärelevalve (lennud helikopterite või lennukiga) asemel tuleks soetada ja kasutusele võtta kaameraga varustatud mehitamata lennuvahendid (droonid), milledega inspektorid saaksid iseseisvalt ja hetkevajadustest lähtuvalt vaatluslende teha ning vaatluslennuga tuvastatud asjaolusid (tuvastatud püügivahendid või kalapüügiga tegelevad isikud) vahetult kontrollida.

Viie drooni komplekti soetamine.

  • Väikelaevade soetamine – summas 1 500 000,00 eurot.

Tagamaks Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmist on efektiivsema järelevalve läbi viimiseks vajadus välja vahetada vananenud väikelaevad ja võtta kasutusele tänapäevased operatiivtöö võimekusega väikelaevad. Täna kasutada olevad inspektsiooni ujuvalused on amortiseerumas ja võimekuselt aegunud. Tagamaks kalapüügisektori kasutuses oleva laevastiku ja püügiaktiivsusega (sh piirkonnaga) võrreldavat järelevalve võimekust tuleb olemasolevate järelevalvelaevade asemele soetada uued ja efektiivsemad väikelaevad.

Seitsme alumiiniumist kerega väikelaeva soetamine. Hangitavate laevade omadused arvestavad Eesti rannikuvete iseloomuga. Võimaldab neid kasutada kivistel ja madalatel merealadel. Laevade varustus ja omadused on sellised, mis võimaldavad neid kasutada patrulli ja püügivahendite kontrolli eesmärgil.

2018

  • SCIP ja JDP (sh personali kulu), 2018 – summas 144 800,00 eurot.

Eesti Vabariigi kalanduse järelevalvega seotud kohustuste täitmise tagamine Läänemerel ning Atlandi ookeanil ühiskasutuskavadega kokkulepitud mahus. Samuti osalemine ühiskasutuskavade välja töötamises ning Euroopa Liidu määruste integreerimine siseriiklikesse õigusaktidesse.

Eelkõige teostatakse järgmisi tegevusi:

     - Osaletakse ühistegevuskavade väljatöötamises ja kalanduse järelevalvega seotud töörühmades (koosolekutel osalemine, riskide hindamine);

     - Tagatakse ühistegevuskava rakendamine ja kohustuste täitmine kokkulepitud mahus – ühisinspekteerimistel osalemine teiste liikmesriikidega nii
       sadamas kui merel (Läänemerel ja Atlandi ookeanil) ning rikkumise avastamisel menetluse tagamine nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Samuti
       töökoosolekutel osalemine ja infovahetuse korraldamine;

     - Eesti patrull-laeva kasutamine ühistegevuskava raames kokkulepitud mahus Eesti ja/või teiste liikmesriikide vetes kalapüügitegevuse kontrollimise
       eesmärgil.

  • Furgoonhaagiste soetamine (4 haagist) – summas 53 500,00 eurot.

Eesmärk on võimaldada ja parandada kalapüügi inspekteerimise ja järelevalve tegevusi kalalaevade suhtes, mis püüavad mitmeaastase kava kaetud kalaliike (peamiselt kilu ja räim). Eesmärk on tagada sadamates lossitud kalasaagi koosluse ja koguste kontroll aastaringselt sõltumata ajast, kohast ja keskkonnast (st ilmastiku olud). Selle eesmärgi täitmiseks plaanitakse soetada mobiilsed proovivõtu töökohad koos kaaludega ehk furgoonhaagised, kus oleks võimalik kala sorteerimine ja kaalumine erinevates ilmastiku tingimustes (sh miinuskraadid, mis tekitab töövahendite jäätumist). Soojendusega furgoonhaagises on kaks töökohta inspektoritele kalade sorteerimiseks, kaalumiseks ja tulemuste vormistamiseks.

Nelja komplekteeritud furgoonhaagise soetamine.

 

              

                                                                                                                                                                                                                         


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.