Language switcher

You are here

Kehra välisõhu kvaliteet on paranenud, kuid mitte veel piisavalt

Aerofoto Horizon Tselluloosi ja Paberi AS kodulehelt
Foto Horizon Tselluloosi ja Paberi AS kodulehelt

Kehra tselluloositehase rakendatud meetmete tulemusena on õhukvaliteedi näitajad paranenud, kuid ettevõte peab siiski veel pingutama, et lenduvate väävliühendite hulk normidele vastavaks saada.

2017. aastal kinnitas Keskkonnaamet Kehra paberivabriku vesiniksulfiidi vähendamise tegevuskava, mille kohaselt suunatakse tallõli keedukatla heitgaasid järelpõletamisele ning reoveepuhastisse lisatakse keskkonnaohutut raudsulfaati.

2018. aasta detsembrist kuni käesoleva aasta märtsi lõpuni toimunud välisõhu kvaliteedi mõõtmised näitasid Kehras Horizon Tselluloosi ja Paberi AS mõjupiirkonnas siiski jätkuvalt saastetaseme ületamisi halvalõhnaliste väävliühendite osas.

Tegemist oli Keskkonnainspektsiooni tellitud võrdlusmõõtmistega, et hinnata, kas pärast täiendava tegevuskava rakendamist on olukord paranenud. Mõõtmised viis läbi Eesti Keskkonnauuringute Keskus.

„2015. ja 2019. aasta mõõtmiste tulemusi võrreldes on näha, et piirväärtuste ületamiste arv on vähenenud, kuid seda marginaalselt“ ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass. „Kui 2015. aastal olid vesiniksulfiidi piirväärtuse ületamised keskmiselt 4,5 korda päevas, siis uued mõõtmised näitasid mõnevõrra väiksemaid numbreid. Samas olid võrreldes 2015. aastaga maksimaalsed mõõdetud saasteainete kontsentratsioonid väljaspool tootmisterritooriumi vähenenud kaks korda.“

Saasteainete jätkuvate ületamiste tõttu tuleb käitisel seega rakendada täiendavaid meetmeid halvalõhnaliste väävliühendite õhuheitmete vähendamiseks. Meetmete rakendamist kontrollib Keskkonnainspektsioon algatatud järelevalvemenetluse raames.

17. juunil toimunud ametkondade ja ettevõtte esindajate kohtumisel tehti tehasele ettepanek paigaldada konteinerjaam väävelvesiniku kontsentratsiooni hindamiseks väljapoole tehase tootmisterritooriumi ja viia läbi pikemaajalised mõõtmised, hindamaks ka juba kevadel ettevõtte poolt täiendava meetmena paigaldatud segamisseadme rakendamise tõhusust. Nimetatud ettepanekute kohta ootavad ametkonnad praegu ettevõttelt tagasisidet.

Õhukvaliteedi mõõtmised Kehras, vt 2019 https://www.kki.ee/sites/default/files/dokumendid/aruanne_kehra_2019.pdf

Keskkonnaameti kinnitatud tegevuskava, vt https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/news-related-files/lisa...


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.